مشخصات مدرس
مجتبی خورسند

مدرس و مربی کاراته
-

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.