دوره های آموزشی

دوره آمادگی جسمانی
دوره آمادگی جسمانی

تاریخ شروع: 1398/9/5
آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان
آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان

تاریخ شروع: 1398/8/12